You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

O nama


Tvrtka: LAURA d.o.o.
Osnovana: 1990. god.
Djelatnost: 38.11. Skupljanje neopasnog otpada
Adresa sjedišta: Dubravička 31, Harmica
Adresa pogona za reciklažu: Ključ Brdovečki, M.Krušlina 42
Poštanski broj: 10292
Mjesto: Šenkovec
Županija: Zagrebačka
Odgovorna osoba: Dinko Lauš, direktor
Telefon: 01 3396 110
Faks: 01 3396 035
e-mail adresa: dinko.laus@laurametali.hr
Matični broj (OIB): 003686493 / 37161323040
Temeljni kapital: 2.092.000,00 kuna
Kapacitet reciklaže: 3500 t/god. otpadnih kabela Cu i Alr> Zaposleno: 25 djelatnika Radna dozvola: DOZVOLA za sakupljanje, prijevoz za vlastite potrebe, skladištenje i uporabu neopasnog otpada (reciklaža otpadnih kablova), KLASA: UP/I-351-02/05-01/5 URBROJ: 238-04/3-05-3

Nabava otpadnih kabela

Direktno u industrijama kabela od firmi koje sakupljaju sve vrste otpadnih materijala u Hrvatskoj. Uvoz iz susjednih zemalja....